ΣΤΟΧΟΙΓενικός στόχος της πράξης είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών τουριστικής ανάδειξης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, με παράλληλη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των νησιών, της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας καθώς και την προώθηση ανάπτυξης κοινών διασυνοριακών και διατοπικών πρωτοβουλιών για τον τουρισμό.

Οι επί μέρους στόχοι της πράξης αφορούν:

  • ΕΣ 1: Η ανάπτυξη σύγχρονου στρατηγικού πλαισίου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης εναρμονισμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής.
  • ΕΣ 2: Η ανάδειξη της πολιτιστικής-φυσικής κληρονομιάς ως πόλων τουριστικής ανάπτυξης με αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής (IT).
  • ΕΣ 3: Η έξυπνη απελευθέρωση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής για την βελτίωση της ελκυστικότητας τουριστικών προϊόντων και προορισμών και τη διασυνοριακή προσέλκυση επισκεπτών μέσα από ψηφιακό περιβάλλον.