​ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑΗ πράξη SMART-TOUR υλοποιείται μέσα από έξι Πακέτα Εργασίας, τα οποία αποτελούνται από συγκεκριμένα Παραδοτέα  για κάθε δικαιούχο, και καθορίζουν τις ενέργειες προς υλοποίηση για κάθε δικαιούχο με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της πράξης.

ΠΕ1: Διαχείριση και συντονισμός έργου

Το ΠΕ 1 περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με το συντονισμό υλοποίησης της Πράξης, την επίλυση προβλημάτων, την οικονομική διαχείριση της και την παροχή αναφορών προς τη Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Συντονιστής του ΠΕ1 είναι η Περιφέρεια Κρήτης ως κύριος δικαιούχος και συμμετέχουν όλοι οι Δικαιούχοι της Πράξης.

Παραδοτέα ΠΕ1:

 • Πρακτικά τεχνικών συναντήσεων
 • Αναφορές Προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Τα παραδοτέα του ΠΕ2 υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή όλων των Δικαιούχων της Πράξης. Περιλαμβάνει τη δημιουργία πλάνου επικοινωνίας, την ανάπτυξη ιστοσελίδας και ψηφιακής ταυτότητας έργου από την Περιφέρεια Κρήτης, τη παραγωγή Έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας, προωθητικές ενέργειες σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την οργάνωση ενός κεντρικού συνεδρίου στην Ελλάδα.

Παραδοτέα ΠΕ2:

 • Ιστοσελίδα της Πράξης
 • Ενημερωτικό υλικό της Πράξης
 • Διοργάνωση Ημερίδων διάδοσης αποτελεσμάτων της Πράξης (Κρήτη, Μυτιλήνη)
 • Διοργάνωση περιήγησης και παρουσίασης των επιλεγμένων θεματικών διαδρομών σε tour operators, δημοσιογράφους και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού (Κρήτη)
 • Διοργάνωση Εργαστηρίων πρωτοβουλίας και συνεργασίας για την ανταλλαγή τουριστικής τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάληψης κοινών διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων (Κρήτη)

ΠΕ3: Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού

Το ΠΕ3 έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου στρατηγικού πλαισίου αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης εναρμονισμένου στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής. Περιλαμβάνει την Έρευνα και ανάλυση της τουριστικής αγοράς (market analysis) για τις ανάγκες της της Κύπρου και της Κρήτης. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατηγικής προβολής, επικοινωνίας και ανάδειξης νησιωτικών τουριστικών προορισμών καθώς και την εξειδίκευση σύγχρονων απαιτήσεων ανάδειξης και προώθησης τουριστικών προϊόντων ανά περιοχή και κοινό στόχο.

Παραδοτέα ΠΕ3:

 • Διεξαγωγή Έρευνας και ανάλυσης της τουριστικής αγοράς (market analysis) της Κρήτης και της Κύπρου
 • Εκπόνηση Στρατηγικής προβολής, επικοινωνίας και ανάδειξης νησιωτικών τουριστικών προορισμών της Κρήτης  και της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή
 • Εξειδίκευση σύγχρονων απαιτήσεων ανάδειξης και προώθησης τουριστικών προϊόντων, στην Κρήτη ανά χώρα και κοινό στόχο
 • Επιχειρησιακή ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακής προβολής και προώθησης τουριστικών προορισμών Κρήτης
 • Πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών Προοπτικές και Προτεραιότητες Κύπρου

ΠΕ4: Ψηφιακή ανάδειξη τουριστικής κληρονομιάς και εμπειρίας

Το ΠΕ4 έχει ως στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής-φυσικής κληρονομιάς ως πόλων τουριστικής ανάπτυξης με αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής (IT). Στο πλαίσιο του ΠΕ θα σχεδιαστούν θεματικές τουριστικές διαδρομές και θα αποτυπωθούν σε θεματικούς χάρτες, θα δημιουργηθεί portal διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων βάσει των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών το οποίο θα εμπλουτιστεί με υλικό από όλους τους Δικαιούχους της Πράξης. Επίσης, περιλαμβάνει την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας, τη διοργάνωση περιήγησης και παρουσίασης των θεματικών διαδρομών σε tour operators και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμούκαθώς και υλοποίηση ψηφιακής χαρτογράφησης και αποτύπωσης επιλεγμένων Περιπατητικών Μονοπατιών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στα μικρά νησιά της Ελλάδας.

Παραδοτέα ΠΕ4:

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη portal διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων βάσει των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών για την Κρήτη, τα νησιά βορείου και νοτίου Αιγαίου και την Κύπρο
 • Παραγωγή Θεματικών χαρτών τουριστικών διαδρομών Κρήτης και Κύπρου
 • Υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας
 • Δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής πλατφόρμας
 • Υλοποίηση δράσεων εντοπισμού ψηφιακής καταγραφής και σηματοδότησης Περιπατητικών Μονοπατιών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος στα μικρά νησιά της Ελλάδας
 • Συλλογή ψηφιακών φωτογραφιών και βίντεο με συσκευές Drone.
 • Υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας

ΠΕ5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων-συνεργασιών καιεπιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής

Το ΠΕ5 έχει ως στόχο την έξυπνη απελευθέρωση του τουριστικού δυναμικού της διασυνοριακής περιοχής για την βελτίωση της ελκυστικότητας τουριστικών προϊόντων και προορισμών και τη διασυνοριακή προσέλκυση επισκεπτών μέσα από ψηφιακό περιβάλλον. Το ΠΕ5 περιλαμβάνει τηνεκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών του Τουρισμού για την στρατηγική προώθησης του τουρισμού στην ψηφιακή εποχή, την ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτωνσε θέματα ασφάλειας, αντιμετώπισης κινδύνων- και αειφόρου ανάπτυξης τουριστικών προορισμών, τη διεξαγωγή εργαστηρίων πρωτοβουλίας και συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάληψης κοινών διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων και την επιχειρησιακή ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακής προβολής και προώθησης νησιωτικών τουριστικών προορισμών.

Παραδοτέα ΠΕ5:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης - ενημέρωσης για την στρατηγική προώθησης του τουρισμού στην ψηφιακή εποχή
 • Ενημέρωση των φορέων του τουρισμού και ανάπτυξη ικανοτήτων  επιχειρηματιών σε θέματα ασφάλειας, αντιμετώπισης κινδύνων-καταστροφών  και αειφόρου ανάπτυξης τουριστικών προορισμών
 • Εργαστήρια πρωτοβουλίας και συνεργασίας για την ανταλλαγή  τουριστικής τεχνογνωσίας και τη διερεύνηση δυνατοτήτων ανάληψης κοινών διαπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων

ΠΕ6: Δημιουργία κοινού πακέτου διακοπών

Σκοπός του ΠΕ είναι η δημιουργία κοινού πακέτου διακοπών θεματικού ενδιαφέροντος μεταξύ των Περιφερειών των δικαιούχων (Κρήτη, Κύπρος, Β. Αιγαίο) με σκοπό την σύμπραξη των Δικαιούχων της Πράξης στο κοινό πεδίο ενδιαφέροντος, τον τουρισμό με έμφαση στα κοινά χαρακτηριστικά (νησιωτικότητα, πολιτισμός, γαστρονομία, παραθαλάσσιος τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, οικοτουρισμός κλπ).

Παραδοτέα ΠΕ6:

 • Δημιουργία κοινού πακέτου διακοπών