Η ΠΡΑΞΗΗ Πράξη SMART TOUR είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του «τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς μέσω της ανάδειξης των κοινών τους χαρακτηριστικών καθιστώντας τα περισσότερο ελκυστικά, αναδεικνύοντας περισσότερο τη δυνατότητα που υφίσταται να προσφέρουν με «αειφόρο τρόπο», πληθώρα βιωματικών εμπειριών στον επισκέπτη σε σύντομο χρόνο και σε μικρές αποστάσεις, υπερκεράζοντας το συνήθως προσφερόμενο τουριστικό προϊόν «ήλιος-θάλασσα», και προσθέτοντας σε αυτό σημαντικότερες και αξιοζήλευτες εμπειρίες που σχετίζονται με τον αρχαίο και σύγχρονο πολιτισμό, την ιστορία και τη ναυτική παράδοση.

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί τον Κύριο Δικαιούχο της πράξης, δηλαδή των κύριο αρμόδιο για συντονισμό της πράξης. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής – Ελλάδα και ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου – Κύπρος. Η πράξη SMART-TOUR έχει ξεκινήσει την εφαρμογή της το 2021, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο του 2023 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.600.000,00 €ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους Ελλάδας και Κύπρου.

Ιστοσελίδα προγράμματος : http://greece-cyprus.eu/

Ιστοσελίδα Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ: https://ec.europa.eu/regional_policy/home_en